• Hem

      En advokatfirma specialiserad
        inom familjerättens område

Välkommen till Advokatfirman JW AB
Välkommen till Advokatfirman JW AB

 

En advokatfirma i Stockholm specialiserad på familjerätt som strävar efter att möta ditt behov av vägledning i de komplexa och angelägna frågor som uppstår på familjerättens område.

 

 

När har Du behov av en advokat?

Inför en skilsmässa eller samboupplösning ställs en rad frågor på sin spets och det är av stor vikt att klienten såväl får sina frågor besvarade som praktiska råd i kringliggande frågor,

Ett samarbete inleds med en konsultation på advokatfirman där klientens individuella förutsättningar utreds. Där utarbetas i samråd med klienten en lämplig strategi för att såväl tillvarata klientens rättigheter som med lyhördhet för en familjesitution finna lämpliga lösningar som gagnar klientintresset såväl kort- som långsiktigt..   


I andra hänseenden önskar klienten en långsiktig trygghet genom avtal i form av äktenskapsförord, samboavtal eller testamente.

Det är i ovan och likartade fall advokatfirman kommer in som en ledsagare. Klienten ges den information och råd som erfordras för att fatta de beslut som bäst gagnar denne och ärendet och har därefter kvar advokatfirman vid sin sida så länge denne anser sig ha behov.

Oaktat om överenskommen strategi  består i att advokatfirman etablerar kontakt med den andre parten i ärendet, upprättar utkast till avtal eller inlaga till domstol följs klienten av tryggt biträde genom processen präglat av  stort personligt engagemang, hög tillgänglighet och en gedigen kompetens.       

Advokatfirmans specialområden

 

 • Äktenskapsskillnad
 • Samboupplösning
 • Bodelning
 • Vårdnad om barn
 • Barns boende och umgänge
 • Underhåll till make och barn
 • Kvarsittanderätt
 • Äktenskapsförord 
 • Samboavtal
 • Testamente
 • Målsägandebiträde